Back to school - regulamin konkursu

1. Postanowienia ogólne
1.1. Konkurs „Back to school” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Autorkę bloga hummingbirdels.blogspot.com.
1.2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej hummingbirdels.blogspot.com oraz profilu bloga na portalu Facebook.
 
2. Cel i przebieg konkursu 
2.1. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie osoby, która zaproponuje najciekawsze zadanie dydaktyczne z użyciem zaproponowanych na blogu materiałów plastycznych. Mile widziane projekty i zdjęcia.
2.2. W Konkursie będą brane pod uwagę następujące kryteria: pomysłowość, innowacyjność, trafność.
3. Nagrody
3.1. Fundatorem nagród w Konkursie jest partner konkursu – Moje Bambino.
3.2. Za najciekawszy pomysł przewidziane są nagrody:
3.3. Nagrody zostaną wysłane pocztą tradycyjną lub kurierską na koszt Organizatora w terminie 14 dni od daty wyłonienia zwycięzców i przesłania przez nich adresów pocztowych. Wysyłka obowiązuje tylko na terenie Polski.
3.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez zwycięzcę adresu do korespondencji lub zmianę innych danych, uniemożliwiającą kontakt ze zwycięzcą, przesłanie zwycięzcy nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy.
 
4. Warunki uczestnictwa
4.1. Prawo zgłoszenia uczestnictwa do Konkursu mają wszyscy internauci spełniający warunki niniejszego Regulaminu.
4.2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby prawne i osoby fizyczne, z wyłączeniem osób niepełnoletnich.
 
4.3. Jeden użytkownik może zgłosić do konkursu jeden pomysł - ale może wykorzystać więcej niż jeden produkt ze zdjęcia.
4.4. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu i tym samym akceptuje w pełni jego treść.
4.5. Zgłaszając się do Konkursu, uczestnik oświadcza, że treść blogu nie narusza praw osób trzecich
4.6. Poprzez uczestnictwo w Konkursie uczestnik zgadza się na użycie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 200.101.926 z późn. zm.)
usług.
4.7. Organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia niespełniającego wymogów niniejszego Regulaminu.
5. Terminarz Konkursu
5.1. Konkurs trwa od 28 sierpnia 2015 roku do 6 września 2015 roku.
5.2. Ogłoszenie wyników nastąpi 7 września na stronie hummingbirdels.blogspot.com  oraz na profilu bloga na portalu Facebook.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz